Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół w Kórniku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: kornik.edu.pl

Treść strony

Przetwarzanie danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół w Kórniku
ul.Poznańska 2, 62-035 Kórnik.
 
Obowiązek informacyjny
 
 
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO). Zespół Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik (Szkoła) przywiązuje dużą wagę do poszanowania i respektowania prawa Internautów do ochrony prywatności. W Polityce prywatności wyjaśniamy, jakie dane i w jakim celu zbieramy, a także jak mogą Państwo nimi zarządzać.

 • Państwa dane osobowe są chronione.
 • Mają Państwo wpływ na to, jak dane są przetwarzane.

 Kto jest administratorem danych osobowych i jak się z nim skontaktować?

Administrator danych osobowych decyduje o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, czyli jak Państwa dane będą wykorzystywane.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem stron internetowych w domenie kornik.edu.pl jest Zespół Szkół w Kórniku siedzibą w: ul. Poznańska 262-035 Kórnik, o nadanym nr NIP 777-321-74-03, REGON: 301802703 Z administratorem można się skontaktować listownie, pisząc na wskazany adres, telefonicznie (tel.: +48 61 817 02 56) lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@kornik.edu.pl.

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją Państwa praw związanych z ich przetwarzaniem. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Tomasz Czarnecki. Kontakt jest możliwy za pomocą poczty e-mail pod adresem: iod@kornik.edu.pl.

 W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane, w tym dane osobowe?

 • przyjęcia dziecka do szkoły,
 • realizacji zadań oświatowych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w szkole,
 • umożliwienia dziecku korzystania z pełnej oferty szkoły,
 • realizacji działań promocyjnych szkoły

 Działania w celu zawarcia i realizacji umowy oraz prowadzenie działalności:

 • realizacji umowy (w tym w celach kontaktowych, realizacji rozliczeń i płatności niezbędnych do jej realizacji) lub podjęcia działań na Państwa żądanie w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. B RODO) lub kontaktu z pracownikami kontrahenta w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. F RODO – prawnie uzasadnionym interesem jest realizacja umowy),
 • archiwizacji danych po realizacji umowy (na podst. Art. 6 ust. 1 lit. C RODO w związku z przepisami prawa oraz na podst. Art. 6 ust. 1 lit. F RODO dla danych przechowywanych w archiwach i kopiach bezpieczeństwa – prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie roszczeń lub ochrona przed takimi roszczeniami oraz zapewnienie integralności danych).
 • rozpatrywania i realizacji reklamacji lub innych roszczeń, prowadzenia procesu windykacji (art. 6 ust. 1 lit. F RODO – prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami),
 • realizacji zobowiązań prawnych wynikających z prowadzenia działalności, art. z przepisów prawa podatkowego czy cywilnego, art. w zakresie rachunkowości i podatków (art. 6 ust. 1 lit. C).

Podanie danych jest wymogiem umownym i/lub warunkiem zawarcia umowy, jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niektóre czynności przetwarzania w ramach realizacji umowy są uregulowane prawnie, ich podanie jest niezbędne w celu realizacji umowy.

Kontakt i korespondencja, w tym drogą elektroniczną (mailowo i za pomocą formularza kontaktowego na stronie www)

 • odpowiedzi na zadane pytanie lub przesłaną wiadomość, na podst. zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • przesyłania informacji, w tym treści marketingowych, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • odpowiedzi na zapytanie dotyczące oferty lub odpowiedzi na przesłaną nam ofertę oraz realizacji działań o które się Państwo zwrócili, na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • w celu prowadzenia korespondencji w związku z realizacją przepisów prawa, np. przy postępowaniu reklamacyjnym lub realizując prawa wynikające z RODO, np. prawo do dostępu do danych (art. 6 ust. 1 lit. c).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi, dostarczenia zamówionych treści lub spełnienia Państwa żądań. W niektórych przypadkach podanie danych może być wymogiem prawnym, np. gdy jesteśmy zobowiązani zweryfikować wnioskodawcę przed udostępnieniem danych. Zgodę można w każdej chwili wycofać zgłaszając wniosek tym samym kanałem komunikacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Inne przetwarzanie na podstawie zgody

 • w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – w celach każdorazowo określonych w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w treści zgody. Zgodę można w każdej chwili wycofać w sposób określony przez Administratora przy pozyskiwaniu zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych powyżej.

Media społecznościowe 

 • odpowiedzi na zadane pytanie lub przesłaną wiadomość, na podst. zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • przesyłania informacji, w tym treści marketingowych, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • odpowiedzi na zapytanie dotyczące oferty lub odpowiedzi na przesłaną nam ofertę oraz realizacji działań o które się Państwo zwrócili, na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • tworzenia profilu użytkownika i wysyłania spersonalizowanej reklamy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).     

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych w mediach społecznościowych znajdują się w politykach prywatności poszczególnych serwisów.

 Rekrutacje

 • prowadzenia obecnego procesu rekrutacji (na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym w związku z przepisami art. 22 (1) par. 1 i art. 229 Kodeksu Pracy oraz aktami wykonawczymi oraz na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO dla danych nieprzewidzianych powyższymi przepisami) oraz, na podstawie Państwa zgody, także w kolejnych naborach pracowników,
 • udzielania informacji o postępach toczącego się procesu rekrutacji – na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale w zakresie określonym przepisami niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacjach.

 Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO jeśli przetwarzanie jest niezbędne do następujących celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:

 • wewnętrzna administracja i organizacja pracy, w tym prowadzenie wewnętrznego nadzoru i sprawozdawczości (prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie optymalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa),
 • zapewnienie bezpieczeństwa sieci i procesów IT (prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona osób i mienia)

 Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone (np. okres obowiązywania/realizacji umowy) lub przez okres  określony prawem. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej wycofania. W przypadku przetwarzania w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie – przez 1 rok od zakończenia korespondencji. W pozostałych przypadkach będzie to okres przedawnienia roszczeń lub inne okresy przewidziane prawem.

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?

Dane osobowe Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego udostępniamy tylko podmiotom, które ich potrzebują, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość naszej usługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy ze Szkołą i wyłącznie z polecenia Szkoły. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym tych danych na użytek własny. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Mogą Państwo żądać od Administratora:

 • uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych,
 • dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych (w tym uzyskania kopii takich danych),
 • sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
 • usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych.

Mają państwo prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie wcześniej,
 • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, 
 • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym wobec profilowania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa.

W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

W przypadku żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, poinformujemy odbiorców tych danych, którym ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku, a także na Państwa żądanie dotyczące Państwa danych poinformujemy Państwa o tych odbiorcach.

Monitoring wizyjny

Na terenie Szkoły Państwa wizerunek może zostać nagrany i utrwalony. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tablice zawierające klauzulę informacyjną RODO oraz tabliczki z piktogramem kamery w miejscach zbierania wizerunku. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz możliwości jego odtworzenia w celu dowodowym, informacyjnym i prewencyjnym dla udokumentowania zdarzeń niepożądanych lub niedozwolonych zachowań w obrębie przestrzeni publicznej szkoły, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Nagrane i utrwalone dane przechowujemy nie dłużej niż 30 dni. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. 

Metryka

 • opublikował: Daria Siczyńska
  data publikacji: 2023-04-07 11:24
 • zmodyfikował: Daria Siczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-07 20:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1464
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-07 20:51:15