Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół w Kórniku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: kornik.edu.pl

Treść strony

Wyniki naboru na wolne stanowisko obsługi - konserwator.

Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownika gospodarczego.

Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko pracownika obsługi- konserwatora-w Zespole Szkół w Kórniku 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 2

Metryka

 • opublikował: Daria Siczyńska
  data publikacji: 2023-07-24 13:49

Wynik naboru na stanowisko -Główna Księgowa w Zespole Szkół w Kórniku

Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Szkół w Kórniku 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 2

drukuj (Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Szkół w Kórniku 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 2)

Nabór na stanowisko sprzątaczki

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-04 17:05

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU z dnia 29 grudnia 2014 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
z dnia 29 grudnia 2014 r.

 

 

 

 

Nazwa stanowiska:        Sprzątaczka w Zespole Szkół w Kórniku w wymiarze ½ etatu

 

  

 

 

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko
została wybrana Pani Katarzyna Szłapka  zamieszkała w Kórniku.

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

 

Przedłożone przez kandydatkę dokumenty aplikacyjne spełniały wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że  ww. kandydatka posiada wykształcenie i predyspozycje niezbędne do wykonywania określonej pracy.

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-12 16:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-17 23:10

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy - pracownika gospodarczego i sprzątacza.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy - pracownika gospodarczego i sprzątacza.

            Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2   62-035 Kórnik

  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - pracownika gospodarczego i sprzątacza.

 

1.Nazwa wolnego stanowiska pracy - pracownik gospodarczy, sprzątacz.

2.Wymiar etatu- 1 etat

3.Liczba wolnych miejsc - 1

4.Rodzaj umowy - umowa o pracę.

5.Wymagania niezbędne:

            1) obywatelstwo polskie,

            2) wykształcenie podstawowe,

            3) nieposzlakowana opinia,

            4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,

            5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne    przestępstwo skarbowe,

            6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.

6.Wymagania dodatkowe:

            1) preferowane wykształcenie zawodowe,

            2) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

            3)szkolenia przydatne w wykonywaniu obowiązków,

            4) preferowane prawo jazdy kat. "B".

7.Wymagane cechy osobowe:

            1) umiejętność współpracy,

            2) dyspozycyjność,

            3) rzetelność i staranność,

            4) odpowiedzialność,

            5) dokładność wykonywania powierzonych obowiązków,

            6) komunikatywność.

8.Zakres wykonywanych zadań:

            1) sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń w Zespole Szkół w Kórniku,

2) wykonywanie wszelkiego rodzaju prac gospodarczych i porządkowych w budynkach szkoły   i terenu wokół budynków,

            3) utrzymanie czystości i porządku wyznaczonych powierzchni w szkole  i wokół budynków       szkoły,

            4) pielęgnacja roślin i terenów zielonych,

            5) wykonywanie drobnych prac naprawczych,

            6) wykonywanie prac konserwatorskich.

 

9. Podległość służbowa- pracownik podlegać będzie bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kórniku.

10.Wymagane dokumenty:

            1) list motywacyjny,

            2) CV,

            3) kserokopie świadectw pracy ( oryginały do wglądu),

            4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu),

            5) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (oryginały do wglądu),

            6) zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści dla potrzeb rekrutacji zgodnie 

                z Ustawą z o Ochronie  Danych  Osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst pierwotny: Dz. U.              1997 r. Nr 133 poz. 883) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz.               1182) (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135, 2281)  (tekst jednolity: Dz. U.2016 r. poz. 922),

                7) kwestionariusz osobowy ( w załączeniu).

 

 

 

 

 

11.Pozostałe informacje:

            1) kandydaci, zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach postępowania rekrutacyjnego,

            2) złożone dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły (dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną zniszczone),

3) ogłoszenie o wynikach naboru dostępne będzie na stronie internetowej szkoły  www.zskornik.powiat.poznan.pl  w zakładce Biuletynu Informacji Bublicznej.
            oraz w sekretariacie szkoły,

            4) informacji na temat naboru udziela sekretariat szkoły pod numerem  61 8170-256 .

 

 

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego rejestru Karnego, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentów określonych w punkcie10.

 

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy- pracownika gospodarczego i sprzątacza" należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2 lub za pośrednictwem poczty na adres:

 

 

Zespół Szkół w Kórniku

ul. Poznańska 2

62-035 Kórnik

 

            Termin składania dokumentów upływa 04 paźziernika2016 r. o godz. 14.00

(aplikacje, które wpłyną do Zespołu szkół w Kórniku po w/w terminie nie będą rozpatrywane)

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-07 23:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-07 23:10

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy - sprzątaczki.

 

                        Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2   62-035 Kórnik

            ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - pracownika gospodarczego i sprzątacza.

 

1.Nazwa wolnego stanowiska pracy - sprzątaczka.

2.Wymiar etatu- 1/2 etat

3.Liczba wolnych miejsc - 1

4.Rodzaj umowy - umowa o pracę.

5.Wymagania niezbędne:

            1) obywatelstwo polskie,

            2) wykształcenie podstawowe,

            3) nieposzlakowana opinia,

            4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,

            5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne    przestępstwo skarbowe,

            6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.

6.Wymagania dodatkowe:

            1) preferowane wykształcenie zawodowe,

            2) doświadczenie w pracy na takim samym  lub podobnym stanowisku,

            3) szkolenia przydatne w wykonywaniu obowiązków,

           

7.Wymagane cechy osobowe:

            1) umiejętność współpracy,

            2) dyspozycyjność,

            3) rzetelność i staranność,

            4) odpowiedzialność,

            5) dokładność wykonywania powierzonych obowiązków,

            6) komunikatywność,

            7) uczciwość.

8.Zakres wykonywanych zadań:

            1) sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń w Zespole Szkół w Kórniku,

2) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

           

9. Podległość służbowa- pracownik podlegać będzie bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kórniku.

10.Wymagane dokumenty:

            1) list motywacyjny,

            2) CV,

            3) kserokopie świadectw pracy ( oryginały do wglądu),

            4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu),

            5) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (oryginały do wglądu),

            6) zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści dla potrzeb rekrutacji zgodnie 

z Ustawą z o Ochronie  Danych  Osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135, 2281)  (tekst jednolity: Dz. U.2016 r. poz. 922),

                7) kwestionariusz osobowy.

11.Pozostałe informacje:

            1) kandydaci, zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach postępowania rekrutacyjnego,

 2) złożone dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły (dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną zniszczone),

3) ogłoszenie o wynikach naboru dostępne jest  na stronie internetowej szkoły  www.zskornik.powiat.poznan.pl  w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej, w szkolnej gablocie zewnętrznej przy ulicy Szkolnej,

w sekretariacie szkoły, a skrócona forma w Kórniczaninie.

            4) informacji na temat naboru udziela sekretariat szkoły pod numerem  61 8170-256 .

 

 

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego rejestru Karnego, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentów określonych w punkcie 10.

 

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem " nabór  na wolne stanowisko pracy- sprzątaczki" należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2

lub za pośrednictwem poczty na adres:

 

Zespół Szkół w Kórniku

ul. Poznańska 2

62-035 Kórnik

 

            Termin składania dokumentów upływa 13 stycznia 2017 r. o godz. 14.00

(aplikacje, które wpłyną do Zespołu szkół w Kórniku po w/w terminie nie będą rozpatrywane)

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy - sprzątaczki.)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-02 19:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-02 19:54

Informacja o wynikach naboru

 • wynik naboru

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-03-05 08:47

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-05 08:47

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy pracownika gospodarczego

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy - pracownika gospodarczego.

            Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2   62-035 Kórnik

             ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - pracownika gospodarczego.

 

1.Nazwa wolnego stanowiska pracy - pracownik gospodarczy.

2.Wymiar etatu- 1/2 etat

3.Liczba wolnych miejsc - 1

4.Rodzaj umowy - umowa o pracę               Termin rozpoczęcia pracy – maj 2017 rok

5.Wymagania niezbędne:

            1) obywatelstwo polskie,

            2) wykształcenie podstawowe,

            3) nieposzlakowana opinia,

            4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,

            5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne    przestępstwo skarbowe,

            6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.

6.Wymagania dodatkowe:

            1) preferowane wykształcenie zawodowe,

            2) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

            3)szkolenia przydatne w wykonywaniu obowiązków,

            4) preferowane prawo jazdy kat. "B".

7.Wymagane cechy osobowe:

            1) umiejętność współpracy,

            2) dyspozycyjność,

            3) rzetelność i staranność,

            4) odpowiedzialność,

            5) dokładność wykonywania powierzonych obowiązków,

            6) komunikatywność.

8.Zakres wykonywanych zadań:

1) wykonywanie wszelkiego rodzaju prac gospodarczych i porządkowych w budynkach szkoły   i terenu wokół budynków,

            2) utrzymanie czystości i porządku wyznaczonych powierzchni w szkole  i wokół budynków       szkoły,

            3) pielęgnacja roślin i terenów zielonych,

            4) wykonywanie drobnych prac naprawczych,

            5) wykonywanie prac konserwatorskich.

 

9. Podległość służbowa- pracownik podlegać będzie bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kórniku.

10.Wymagane dokumenty:

            1) list motywacyjny,

            2) CV,

            3) kserokopie świadectw pracy ( oryginały do wglądu),

            4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu),

            5) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (oryginały do wglądu),

            6) zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści dla potrzeb rekrutacji zgodnie 

                z Ustawą z o Ochronie  Danych  Osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst pierwotny: Dz. U.              1997 r. Nr 133 poz. 883) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz.               1182) (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135, 2281)  (tekst jednolity: Dz. U.2016 r. poz. 922),

                7) kwestionariusz osobowy .

11.Pozostałe informacje:

            1) kandydaci, zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach postępowania rekrutacyjnego,

            2) złożone dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły (dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną zniszczone),

3) ogłoszenie o wynikach naboru dostępne będzie na stronie internetowej szkoły  www.zskornik.powiat.poznan.pl  w zakładce Biuletynu Informacji Bublicznej.
            oraz w sekretariacie szkoły,

            4) informacji na temat naboru udziela sekretariat szkoły pod numerem  61 8170-256 .

 

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego rejestru Karnego, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentów określonych w punkcie10.

 

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy- pracownika gospodarczego " należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2 lub za pośrednictwem poczty na adres:

 

Zespół Szkół w Kórniku

ul. Poznańska 2

62-035 Kórnik

 

            Termin składania dokumentów upływa 25 lutego 2017  r. o godz. 14.00

(aplikacje, które wpłyną do Zespołu szkół w Kórniku po w/w terminie nie będą rozpatrywane)

 

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy pracownika gospodarczego)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-09 12:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-09 12:29

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki  

w Zespole Szkół w Kórniku

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika obsługi.

Stanowisko: sprzątaczka

Liczba i wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Praca w godzinach: od 15.00- 19.00

Termin składania dokumentów: do 26  kwietnia 2019 r.

Termin rozpoczęcia pracy: od maja 2019

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:

 

 1. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych,

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracowniczym,

d) dyspozycyjność,

e) wykształcenie co najmniej podstawowe.

 

 2.    Wymagania dodatkowe:

            - komunikatywność,

            -obowiązkowość i terminowość,

            -umiejętność pracy w zespole,

            -sumienność, samodzielność i dokładność.

 

 3.  Wymagane dokumenty:

            - życiorys (CV),

            - list motywacyjny,

           - oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

            - kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,            

           - oświadczenie kandydata dot. braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,

            - kserokopia świadectw pracy,

            - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, kserokopia dowodu,

            - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów

              rekrutacji.

 

4. Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku sprzątaczki.

- sprzątanie przydzielonych sal lekcyjnych i pomieszczeń szkoły

-  przygotowanie obiektu do remontów i sprzątanie po remontach,

-  wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły.

 

 

Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie szkoły lub na adres Zespół Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik od poniedziałku do piątku w godzinach od  8.00-14.00

Koperty należy opatrzyć informacją: imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na https://bip.lokornik.powiat.poznan.pl/

 

Proszę o dopisanie na aplikacji klauzuli o treści:

 

 1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez   Administratora danych osobowych, którym jest Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik mail zskornik@powiat.poznan.pl
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.”                                                                                                                          

 

                                                                    Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku

     Emilia Stanny

 

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-12 10:36

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA PRACOWNIKA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-05 13:25

drukuj całą stronę

Opis strony

Oferty pracy ZS w Kórniku

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7228
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-23 13:23:11